بررسی و مقایسه سلامت روان شاعران در کنار افراد غیر شاعر 80ص

قیمت : 6.000 تومان


    * چکیده
    *  
    * فصل اول-"ابعاد مسئله ی مورد بررسی"
    * مقدمه
    * بیان مسئله
    * اهمیت وضرورت پژوهش
    *  اهداف پژوهش
    * سوالات پژوهش
    * فرضیه های پژوهش
    * تعاریف
    * تعریف نظری:
    * تعریف عملیاتی:
    *  
    * فصل دوم- "گستره ی نظری مسئله ی مورد بررسی و پژوهش ها"
    * تعاریف سلامت روان
    * ویژگی های افراد دارای سلامت روان
    * سلامت روانی در دوره های مختلف زندگی
    *  سلامت روانی براساس دیدگاه های مختلف روانشناسی
    *  هدف سلامت روانی
    *  عوامل مؤثر بر سلامت روانی
    * اصول سلامت روانی
    *  درباب تأثیر شعر
    * کا تا رسیس
    * شعر و سلامت روان
    * روانشناسی هنرمند
    *  پژوهش های انجام شده
    *  
    * فصل سوم- "روش پژوهش"
    * طرح پژوهش
    * جامعه، نمونه، روش نمونه گیری
    * ابزار اندازه گیری
    *  "اعتبار و روایی"
    * SCL-25"توصیف ابعاد مقیاس
    * روند اجرا و جمع آوری اطلاعات
    *  
    * فصل چهارم- "تجزیه و تحلیل داده ها"
    * مقدمه
    * یافته های توصیفی
    * تحلیل داده های پژوهشی
    *  
    * فصل پنجم-"بحث و نتیجه گیری"
    * خلاصه و نتیجه گیری
    * بحث و جمع بندی
    * محدودیت ها
    * پیشنهادات
    * منابع فارسی :
    * منابع لاتین :